KÉRDÉSE VAN? TEGYE FEL!
Info vonal
+36 30 34 89 555
Ügyfélszolgálat
H - Szo: 9:00 - 18:00
Belmont Ház
1118 Bp., Rétköz utca 10.

Adatkezelési tájékoztató

közzétéve: 2019. április 3., szerda

 

 

Összefoglaló

 

 • Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak adatkezelését szabályozza: belmonthaz.hu és az alább részletezett tartalmi előíráson alapul.

 

 • A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: belmonthaz.hu/adatvedelem.pdf A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. A tájékoztató egyes fejezetcímei mögött megjelenítjük a jogszabályi hivatkozást is.

 

 • Személyes adatokat csak a vonatkozó magyar és közösségi jogszabályoknak megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

 

 • Az adatokat a jogszabályoknak megfelelő, lehető legbiztonságosabb módon tároljuk. Az adatbiztonságra vonatkozó követelményeket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) § rendezi különösen

 

 • Harmadik félnek személyes adatokat csak az érintett előzetes, írásbeli hozzájárulásával adunk át.

 

 • Az érintettnek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, amennyiben erre vonatkozó igényét a otthon@belmonthaz.hu e-mail címre küldött e-mailben kéri. Ez esetben a tájékoztatás megadása előtt az adatkezelő jogosult többletinformációt kérni az érintettől jogosultságának megállapítása érdekében. Erre annak érdekében lehet szükség, hogy elkerülésre kerüljön az arra jogosulatlan részére történő adattovábbítás.

 

 • Adatkezelő hírlevelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk, azonban rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk. A hírlevélről a otthon@belmonthaz.hu e-mail címre küldött e-mail útján bármikor, ingyenesen és feltétel nélkül le lehet iratkozni.

Bevezetés

 

A BELMONT IMMOBILIEN Ingatlanforgalmazó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1145 Budapest, Columbus utca 16. fszt. 15.; cégjegyzékszáma: 01-09-28834, adószáma: 25784954-2-42, KSH száma: 25784954-6810-113-01),  – továbbiakban: BI, vagy adatkezelő – aláveti magát a következő tájékoztatónak.

 

Az Infotv. alábbi kötelezettségeket írja elő az adatkezelő részére:

 • az érintettel (jelen esetben a webshop-használóval, a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező;
 • az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról;
 • Tájékoztatni kell az érintettet, hogy személyes adat kezelhető akkor is (Infotv. 6. §), ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
  • az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
  • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
 • A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
 • Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint jelen esetben is), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:
 • az adatgyűjtés ténye,
 • az érintettek köre
 • az adatgyűjtés célja,
 • az adatkezelés időtartama,
 • az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 • az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint
 • ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma.

 

Értelmező fogalmak (3.  §)

 

 • érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

 

 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

 

 • különleges adat:
  a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
  b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

 

 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

 

 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

 

 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 

 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

 

 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

 • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

 

 • adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

 

 • adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

 

 • adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

 

 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

 

 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

 

 • adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

 

 • adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

 

 • adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

 

 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 

Az adatkezelés jogalapja (5.-6. §)

 

 • Személyes adat akkor kezelhető, ha
  • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
  • azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

 

 • Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
  a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
  b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

 

 • Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

 

 • A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

 

 • Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

 

 • Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
  • a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
  • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll

 

Az adatkezelés célhoz kötöttsége [4. §]

 • Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

 

 • Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

 

 • A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

 

 • Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

 • Mire használjuk az adatait?

 

 • Az Ön adatai, számítógépes adatfeldolgozással kerülnek továbbításra, annak érdekében, hogy a Felhasználó Fiókját kezelhessük. Az Ön adatait minőségbiztosítási célból és statisztikai tanulmányok készítése, illetve előzetes hozzájárulással készülő kereskedelmi ajánlatok megküldése céljából.

 

 • Kinek van hozzáférése az Ön adataihoz?

 

 • Erről a honlapról összegyűjtött adatokat elsősorban az BI, mint adatkezelő használja fel. Az Ön adatait ezenfelül vállalatai statisztikai, minőségbiztosítási és előzetes hozzájárulással készülő kereskedelmi ajánlatok megküldése céljából használhatják fel.

 

 • Hogyan biztosítjuk az Ön adatainak védelmét?

 

 • Adatkezelő minden szükséges óvintézkedést megtesz annak érdekében, hogy adatai biztonságban legyenek, ez különösen jelenti annak megelőzését, hogy engedéllyel nem rendelkező harmadik személy előtt feltárásra kerüljenek. Adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz a számítógépes rendszerei biztonságos működése érdekében. Amennyiben adatai szerződéses partnereink felé továbbításra kerülnek (elsősorban tárolási célból), adatkezelő garantálja, hogy a szerződéses partnerek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő biztonságról gondoskodnak.

 

 • Milyen jogai vannak?

 

 • Hozzáférési-, kijavítási-, megváltoztatási jog, törlés iránti jog, tájékoztatás iránti jog.

 

 • Jogai gyakorlásának legegyszerűbb és leggyorsabb módja, ha a otthon@belmonthaz.hu e-mail címre levelet küld személyi-igazolvány másolat csatolásával és az adatkezelés megjelölésével.

 

 • Adatkezelő biztosítja, hogy adatai előzetes hozzájárulás hiányában kereskedelmi céllal ne legyenek felhasználva. Amennyiben a kereskedelmi célú adatkezeléshez előzetesen hozzájárult, Adatkezelő biztosítja, hogy ennek megváltoztatását bármikor kérhesse.

 

 • Milyen adatokat kezelünk?

 

 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • az ajánlat kérő által küldött üzenet
 • keresett ingatlan mérete

 

Majd az ajánlatkérővel történő kapcsolatfelvételt követően kezelhető további személyes adatok köre:

 • életkor
 • a vásárlás célja
 • keresett ingatlan egység paraméterei (méret, szobaszám stb)
 • hogyan került kapcsolatba projekttel
 • vásárlásra szánt önerő összege
 • tervezett hitel összege
 • kíván-e CSOK-ot igényelni

 

A BI tájékoztatja az Érdeklődőt, hogy az értékesítéshez kapcsolódó, az Érdeklődővel történt eseményeket (Pl: telefonos egyeztetést, sikertelen hívást, ajánlat kiküldésének tényét, személyes egyeztetés tényét stb, projekttel kapcsolatos egyéb visszajelzést stb,) a BI nem rögzíti.

Amennyiben az Érdeklődő a Honlapon az „Ajánlatkérés” lehetőségével él, és ezzel egyidejűleg nyilatkozik a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról, úgy hozzájárulását adja ahhoz, hogy a regisztráció során felvett/megadott adatait, valamint a későbbiekben -a Értékesítőnkkel történő személyes kapcsolatfelvételt követően rögzített adatkörben tartozó - általa önkéntesen megadott adatokat a BI a jelen tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje.

 

 • Kik érintettek az adatkezeléssel?

 

 • A weboldalon regisztrált felhasználók.

 

 

 • Mi az adatgyűjtés célja?

 

 • Az Érdeklődő részére ajánlat nyújtása a weboldalon értékesített ingatlan(ok) vonatkozásában e-mailen és/vagy telefonon,
 • a weboldalon népszerűsítendő ingatlan projektek, ezekhez kapcsolódó szolgáltatások, termékek Érdeklődővel való megismertetése hírlevél küldésével, illetve ajánlat megküldésével e-mailen és/vagy telefonon,
 • statisztikai célú adatkezelés piaci elemzések elkészítése és szolgáltatás-optimalizálás érdekében.


Mennyi ideig kezelik az adataimat?

 

 • Az adatkezelés az ajánlatkérés elküldésének, illetve a (név, e-mail cím, telefonszám, az ajánlat kérő által küldött üzenet, keresett ingatlan mérete) rögzített adatkör esetében az adatok Érdeklődő általi megadásának napján kezdődik és a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az ajánlatkérés elküldésétől számított 3 évig tart. Amennyiben az érintett kifejezetten hozzájárul, az adatkezelés időtartama az adatkezelés céljának megfelelően meghosszabbítható.

 

 • Kik jogosultak adatait megismerni, illetve kezelni?

 

 • Az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

 • Az adatkezeléssel kapcsolatban milyen jogai vannak az érintettnek?

 

 • A következő adatok módosítását lehet elvégezni a weboldalakon: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám.
 • A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
  - postai úton: az BI Kft. 1145 Budapest, Columbus u. 16. szám alatti címén,
  - e-mail útján: otthon@belmonthaz.hu e-mail címen.

 

 • Mi az általunk végzett adatkezelés jogalapja?

 

 • a Felhasználó hozzájárulása [Infotv. 5. §], mely hozzájárulás felhasználó által megadásra kerül adatainak megadásával és weboldal használatával.

 • Adatrögzítés cookie-k segítségével

Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre (cookie használata)

 • A BI a testre szabott kiszolgálás érdekében a Honlapra látogató számítógépén, illetve mobilkészülékén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t vagy „sütit”) helyez el. A cookie célja a Honlap minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Honlapra látogató képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a látogató tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljeskörű.

A cookiek által tárolt információkat a BI sohasem használja fel a Honlapra látogató személyes azonosítására.

 • Mi az a cookie?

 

 • A “cookie” egy kisméretű fájl, amely a számítógép böngészési előzményeit tárolja (nyelvi beállítások, csatlakozási idő, látogatott oldalak, stb.). Ezeknek a tartalma ellenőrizhető, különösen azért, hogy a böngészést hatékonyabbá tegyük. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak olyan adatokat, amelyből a felhasználó személyét azonosítani lehetne. Weboldalunk Wordpress alapú rendszert használ kapcsolati űrlappal.

 

 • Az átláthatóság érdekében, a következőkben tájékoztatjuk a weboldalunk által használt cookie-król, annak érdekében, hogy segítsük a cookie-kkal kapcsolatos felhasználói döntés meghozatalát.
 • A weboldal mire használja a cookie-kat?

 

 • Weboldalunk azért használ cookie-kat, hogy a felhasználó böngészését segítse. A következő cookie-kat használják:
 • felhasználó által választott nyelvi vagy egyéb beállítások, amely a kiválasztott szolgáltatás használatához szükséges,
 • flash cookie-k, amelyek médialejátszó (audió vagy videó) használatához szükségesek.
 • cookie-k ahhoz, hogy bizonyos termékekkel kapcsolatosan tájékoztatást adjon a felhasználó által igénybe vett szolgáltatásokkal és meglátogatott oldalakkal kapcsolatban informáljon. Ezek a cookie-k lehetővé teszik, hogy személyre szabott tartalmat tudjunk készíteni és különösen személyre szabott ajánlatokat készítsük amikor Ön az oldalunkra lép. Ezeket a cookie-kat a kérésének megfelelően – a következő bekezdésben leírtak szerint - tudjuk beállítani. Amennyiben elutasítja a következő bekezdésben leírt cookie-k használatát, amely lehetővé tenné annak a rögzítését, hogy mely termékeket, szolgáltatásokat, oldalakat választott ki, a böngészési tartalom nem lesz személyre szabva és az esetlegesen megjelenő hirdetés irreleváns lehet Ön számára.

 

 

 • Hogyan lehet a cookie-kat kezelni?

 

 • Bármikor a böngésző Beállítások menüpont Segítség opció kiválasztásával módosítható a cookie-kra vonatkozó beállítás.

 

 • Lehetősége van arra is, hogy a cookie-kat manuálisan törölje.

 

 • Lehetősége van továbbá arra, hogy hatástalanítsa vagy kitörölje a böngészője kiegészítő szoftvere által használt hasonló cookie-kat, úgy mint a Flash cookie-kat, módosítva a kérdéses szoftver beállításait vagy a szoftvert közzétevő honlapján.

 

 • A választási lehetőség a használt böngészőtől függ.Minden böngésző beállításában lehetőség van a cookie-k kezelésére. Az erre vonatkozó információ a böngésző segítség menüpontjában található meg, amely részletes információt tartalmaz a választható beállításokról.

 

Adatgyűjtés harmadik személy weblapjain keresztül

 

 • Weboldalunk használhat ún. plug-in-eket olyan szociális hálózaton keresztül, amelyet Facebook Inc. üzemeltet. Amennyiben a weboldalunk olyan alkalmazásába lép be, amely tartalmaz ilyen plug-in-t, a böngészője közvetlenül a Facebook szervereivel veszi fel a kapcsolatot.

 

 • Az ilyen plug-in-ek tartalmát a böngészőjére közvetlenül a Facebook küldi. Facebook tájékoztatást kap arról, hogy a böngészője a weblapunk vonatkozó oldalára belépett, még akkor is, ha nem rendelkezik Facebook fiókkal, vagy ha abban az időpontban a Facebook fiókjába nincs bejelentkezve. Az IP címét a böngészőprogramja közvetlenül a Facebook Egyesült Államokban található szerverére megküldi, ahol rögzítésre kerül. Amennyiben a Facebook fiókjába be van jelentkezve, miközben az weboldalunkat használja a Facebook közvetlenül összekötheti az weboldalunkon tett látogatását a Facebook fiókjával.

 

 • Amennyiben a plug-in-ek használata közben aktív, például a „like” -ra kattint vagy bejegyzést ír, az erre vonatkozó információ a Facebook szerverén tárolásra kerül és a Facebook fiókján megjelenik. Ha nem szeretné, hogy a Facebook a weboldal használata során szerzett adatokat a felhasználói fiókjával összekapcsolja, a Facebook fiókjából ki kell, hogy jelentkezzen a weboldalunk felkeresése előtt. A Facebook által végzett adatkezelésről, adattovábbításról több információt a Facebook adatvédelmi irányelvének áttekintése útján tehet szert, melyet ezen az oldalon talál: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

Az érintettek jogai (14 -19. §)

 

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását a személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, továbbá kérheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

 

 • Az adatkezelő - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

 • Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

 • Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást ellenérték nélkül.

 

 • Felhasználó kérelmére adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

 

 • A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

 • Adatkezelő, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.

 

 • Adatkezelő törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

 • Törlés helyett adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

 • Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

 • A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

 • Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

Jogorvoslat

 

 • Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 
 1. a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 2. b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 3. c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

 • Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

 • Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

 • Ha a felhasználó az adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

 

 • Az adatkezelő jogsértés ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet: 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Fontos tudni, hogy az Infotv. szabályozására tekintettel a Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az adatkezelőt a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.

 

 

Bírósági jogérvényesítés (22. §)

 

 • A felhasználó érintett a jogainak megsértése esetén, valamint az Infotv. 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

 

 • Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.

 

 • A pert a felhasználó - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

 

 • A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság a felhasználó pernyertessége érdekében beavatkozhat.

 

 • Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az Infotv. 21. §-ban meghatározott adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

 

 • A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.

 

 

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató a weboldalon történő közzétételének napjától hatályos.

belmont.png
1118 Budapest, Rétköz utca 10.
+36 30 34 89 555
otthon [kukac] belmonthaz.hu

FRISS HÍREK, INFORMÁCIÓK

© Copyright 2024 Belmont Ház. Készítette: Kovács Gergely
Az árak az adómérték módosításának függvényében változhatnak.

Keresés